Novela zákona o omezení plateb v hotovosti

28.01.2015 07:31

Došlo k novelizaci zákona o omezení plateb v hotovosti, v reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45 ze dne 23. února 2011, omezující aplikaci tohoto zákona jen na případy, kdy se uhrazuje závazek. Takové omezení nemá racionální odůvodnění, a proto se text zákona mění tak, aby vyjadřoval skutečný úmysl zákonodárce. Vláda svým usnesením č. 153 ze dne 14. března 2012 vzala na vědomí Analýzu možností odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky a zároveň uložila Ministerstvu financí realizovat opatření legislativního charakteru doporučená v této analýze. Jedno z těchto doporučení spočívá v tom, aby se zákon o omezení plateb v hotovosti vztahoval i na případy, kdy se platbou neplní závazek.2)

V souladu s Programovým prohlášením vlády se rovněž snižuje limit pro povinné bezhotovostní placení z 350 000 Kč na 270 000 Kč.Dle usnesení vlády č. 153 ze dne 14. března 2012, v reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45, se upravuje zákon o omezení plateb v hotovosti tak, aby vyjadřoval skutečný úmysl zákonodárce. Omezení plateb v hotovosti pouze na případy, kdy je platbou uhrazován závazek, přičemž se nevztahuje např. na dary či půjčky, nemá racionální opodstatnění. „Nově“ se tedy omezení bude vztahovat na širší okruh převodů hotovosti než pouze na úhradu závazku - i v případě půjček, darování a dalších smluv reálné povahy, při nichž závazek vzniká teprve poskytnutím plnění, budou fyzické i právnické osoby povinny převést nadlimitní částku peněžních prostředků bezhotovostně a nést náklady na bezhotovostní převod. Poskytování služeb přepravy a zpracování hotovosti je vyjmuto z definice platby, tak aby oprávněné osoby mohly nadále tyto činnosti provozovat bez omezení. 

Mgr. Martin Holub

martin@centoservices.cz